Wat we geloven...

De blauwdruk van Kerk7.

Zie Handelingen 2:46, 4:32 en 9:31, waarin de eigenschappen worden beschreven van de eerste gemeenten. 

1.    Ze kwamen bijeen in de tempel en in de huizen.

Wij komen als hele gemeente fysiek bijeen op zondag en door de week in de huisgroepen.

2.    Ze volhardden in de leer van de apostelen.

Wij komen samen, met als uitgangspunt de Bijbel, het woord van God.

Onze gemeenschap heeft een evangelische signatuur.

3.    Ze volhardden in de gemeenschap.

We zijn een familie, deel van de mooiste familie die bestaat, de gemeenschap der heiligen. We zien naar elkaar om. 

4.    Ze volhardden in het breken van het brood.

We willen regelmatig het avondmaal vieren ter gedachtenis aan het 

verlossingswerk van Jezus. Dit doen wij tenminste éénmaal per maand bij voorkeur op de 1e zondag van de maand. Hieraan kunnen zowel leden als niet-leden, die Jezus Christus als redder en verlosser aannemen, deelnemen. Ook kinderen zijn welkom aan het avondmaal. Het bestuur waarborgt onderricht aan de kinderen.

5.    Ze volhardden in de gebeden.

Wij komen samen om met en voor elkaar te bidden, in de diensten, in de huisgroepen en in de gebedsgroep. 

6.    Er was vreugde en eenheid van hart.

We hebben liefde en respect voor elkaar, zijn zachtmoedigheid en nederig naar elkaar. 

7.    Ze loofden God.

We willen fysiek samen aanbidden; samen lofzingen. 

8.    Ze vonden genade bij heel het volk, en de Heer voegde mensen toe.

We willen goed bekend staan. En mensen vertellen over onze familie: onze kerk, over Jezus Christus en het evangelie.

9.    Ze waren één van hart en ziel.

We hebben dezelfde hartklop als Jezus. (Letterlijk staat er: één hart en één ziel)

10.Ze waren vrijgevig. 

We investeren in het Koninkrijk. En wat we lezen in Handelingen en de brieven van Paulus, dat er geld werd ingezameld en werd verdeeld onder de armen en opgestuurd naar gemeenten die dat nodig hadden, mag daarin een voorbeeld van vrijgevigheid voor ons zijn.

11.Ze hadden vrede onder elkaar en werden opgebouwd. 

We weten dat de vrede van God met ons zal zijn; we willen groeien en vernieuwen en als Jezus worden.

12.Ze wandelden in de vreze des Heren.

We leven het woord van God na. Wij willen discipelen van Jezus zijn en mensen helpen om ook discipelen van Hem te worden.

Wij geloven dat we deze voorbeelden kunnen naleven met de hulp van de Heilige Geest, die door Jezus aan ons gegeven is. 

Efeze 5:25-27: Jezus heeft zich voor haar (de gemeente) overgegeven, opdat Hij haar zou heiligen, door haar te reinigen met het waterbad door het woord, opdat Hij haar in heerlijkheid voor Zich zou plaatsen, een gemeente zonder smet of rimpel of iets dergelijks, maar dat zij heilig en smetteloos zou zijn. 

 

© Kerk7

November 2021